Ładowanie

Reklamacje
Postanowienia ogólne

Niniejsze reklamacje dotyczą towaru, który został kupiony na stronie www.st-christophorus.com i reklamacja została złożona w okresie gwarancji. Jeżeli stroną umowy jest konsument, kierują się prawa kupującego, nie modyfikowane reklamacją, kodeksem cywilnym (przepis nr 89/2012 Dz.) i przepis o ochronie konsumenta (nr 634/1992 Dz.).

Do każdego towaru jest dodana faktura/faktura VAT i wypisana karta gwarancji, jeżeli jest dodana producentem. Jeżeli nie, paragon jest kartą gwarancyjną.

Klient bez zwłoki poinformuje firmę sprzedającego, jeżeli znajdzie jakąkolwiek różnicę między paragonem i realnie dostarczonym towarem (rodzaj lub ilość) albo nie otrzymał z przesyłką poprawnie wypisany paragon.

Kupujący, który nie jest konsumentem jest zobowiązany niniejszą różnicę zgłosić natychmiast, najpóźniej do 72 godzin od odebrania towaru. Więcej o odebraniu danego towaru w warunkach handlowych.

Warunki gwarancji

Jeżeli nie jest w karcie gwarancji określone inaczej, gwarancja na dany towar jest 24 miesiące. Dla kupującego, który jest konsumentem, jest okres gwarancji na wszelki towar zawsze co najmniej 24 miesiące. Okres gwarancji na dany towar przedłuża się o czas, w którym był produkt serwisowany w ramach gwarancji.

Do skorzystania z gwarancji kupujący, który jest konsumentem:

 • jeżeli wada jest usuwalna, ma prawo do bezpłatnego, odpowiedniego i szybkiego usunięcia wady, prawo do wymiany uszkodzonego towaru albo uszkodzonej części, jeżeli nie jest to względem na rodzaj wady nieproporcjonalne albo nie jest to możliwe, ma prawo do adekwatnej zniżki ceny towaru albo do odstąpienia od umowy.
 • jeżeli chodzi o nieusuwalną wadę, która zabrania we właściwym używaniu towaru, ma prawo do wymiany uszkodzonego towaru albo odstąpienia od umowy.
 • jeżeli chodzi o wady usuwalne pojawiające się w wielkiej ilości albo powtarząjące się i zabraniają normalnemu użyciu towaru, ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.
 • jeżeli chodzi o inne nieusuwalne wady i nie żąda wymiany rzeczy, ma prawo do adekwatnej zniżki ceny towaru albo do odstąpienia od umowy.

W przypadku wymiany produktu w okresie gwarancji jest gwarancja odnowiona w pełnym zakresie. Klient otrzyma nową kartę gwarancji. Kolejna ewentualna reklamacja będzie pełniona na podstawie tej nowej karty gwarancyjnej.

W przypadku, że rzecz w momencie odbioru nie zgadza się z umową kupna (dalej "niezgodność z umową"), kupujący ma prawo do tego, że sprzedający za darmo i bez zbędnego zwlekania, rzecz doprowadzi do stanu odpowiadającego umowie kupna i to według żądań kupującego albo wymianą rzeczy lub jej naprawą;jeżeli nie jest to możliwe, może kupujący żądać adekwatną zniżkę ceny towaru albo odstąpić od umowy. Tego nie można stosować, jeżeli kupujący przed odebraniem rzeczy o niezgodności z umową wiedział lub niezgodność z umową spowodował sam. Niezgodność z umową, która pojawi się w ciągu szcześciu miesięcy od dnia odebrania rzeczy, jest brana jako niezgodność istniejąca już w czasie odebrania towaru, jeżeli to nie jest sprzeczne z charakterem sprawy albo nie udowodni się przeciwieństwo.

Reklamacji nie można uwzględnić w następujących przypadkach:

 • uszkodzeniem mechanicznym, nieprofesjonalną instalacją, posługiwaniem się albo obsługą
 • używaniem towaru w warunkach, które swoimi parametrami nie odpowiadają parametrom wymienionym w dokumentacji albo używaniem za innym celem niż było wyznaczone
 • towar został uszkodzony na skutek działania żywiołów
 • towar został uszkodzony nadmiernym obciążeniem lub niestosownym używaniem wobec warunków wymienionych w dokumentacji albo używaniem za innym celem niż jest przeznaczone

W okresie gwarancyjnym przekraczającym czas okresu gwarancji ustalonej Kodeksem cywilnym (okres gwarancji prawnej,nie można żądać wymianę produktu albo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

Warunki reklamacji

W przypadku uszkodzenia albo pojawienia się wady produkcyjnej w okresie gwarancji, miejscem do złożenia reklamacji jest siedziba sprzedającego.

Klient może reklamować towar dostarczeniem towaru pocztą na adres:

Lussien jewelry s.r.o.
Dobrochov 42
79807 Dobrochov

Dalsze kontakty:
 Tomáš Nakládal
telefon: +420 777 844 555
info@lussien.com

Do reklamowanego towaru trzeba dodać:

 • kopię dokumentu sprzedaży
 • kartę gwarancji, jeżeli została dostarczona z towarem
 • dokładne opisanie wad i ich przejawów, jeżeli reklamacja została wysłana pocztą.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar zostaje wysłany do klienta na koszt sprzedającego.

Sprzedający zawsze zapewni sporządzenie pisemnego protokołu o wykrytych wadach i formie ich usunięcia, polecamy kupującemu niniejszy protokół zachować przez okres ważności gwarancji.

O reklamacji sprzedający decyduje natychmiast, w komplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Odpowiedni czas, według rodzaju produktu albo usługi, niezbędny do profesjonalnej oceny wad, nie jest zaliczany do tego okresu. Reklamacja będzie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wykorzystania reklamacji, jeżeli sprzedający nie ustali z kupującym konsumentem inaczej.

Sprzedający wyda konsumentowi pisemne potwierdzenie o tym, kiedy konsument wykorzystał reklamację, jaka jest jej treść i jaki sposób rozpatrzenia żąda. Następnie sprzedający wyda konsumentowi potwierdzenie o dacie i sposobie realizacji reklamacji, łącznie z potwierdzeniem o wykonaniu naprawy i czasie jej trwania. W przypadku nieuznania reklamacji sprzedający kupującemu wyda pisemne uzasadnienie niniejszego nieuznania.

Warunki dostawy

Zalecamy przy odbiorze sprawdzić stan przesyłki (ilość paczek, całość taśmy z logem firmy, uszkodzenie paczki itp.) i odmówić odbiór niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki.

O odrzuceniu przesyłki koniecznie trzeba poinformować sprzedającego telefonicznie na numer +420 777 844 555, spisać z kurierem protokół szkody i ten wysłać w ciągu 24 godzin e-mailem sprzedającemu.

O ukrytej wadzie przesyłki jest klient zobowiązany bezzwłocznie poinformować dostawcę i zażądać spisania protokołu szkody.

Kurier ma prawo sprawdzić faktyczny stan uskodzenia lub częściowej utraty przesyłki. Z tego powodu klient nie może jakkolwiek manipulować z przesyłką i jest zobowiązany do zachowania opakowania, w którym została uszkodzona przesyłka dostarczona.

Kupujący, który nie jest konsumentem, jest zobowiązany sprawdzić stan wysyłki według wyżej wymienionych kroków, najpóźniej w ciągu 3 dni od przyjęcia towaru. W przypadku przyjęcia wysyłki od dostawcy nie ma niniejszy kupujący żadnych praw na późniejszą reklamację uszkodzonej wysyłki wobec sprzedającego. Przyjęciem wysyłki jest reklamacja odnośnie uszkodzenia i niepełności wysyłki rozwiązywana tylko z dostawcą.