Ładowanie

Warunki handlowe

Według przepisu ustawy o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany wydać kupującemu paragon. Równocześnie jest zobowiązany do zaewidowania dokonanego utargu do organu podatkowego online;
w przypadku awarii technicznej najpoźniej do 48 godzin.

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki handlowe obowiązują dla zakupu w sklepie internetowym www.st-christophorus.com. Warunki bliżej określają i specyfikują prawa i obowiązki sprzedającego, którym jest firma Lussien jewelry s.r.o., REGON: 02428156  z siedzibą w Dobrochov 42, 79807 Dobrochov i kupującego. Sprzedający jest osobą prawną w czeskim Rejestrze przedsiębiorców, którym zarządza sąd okręgowy w Brnie, znak C 81326. Firma jest zarejestrowana w Głównym Urzędzie Miar RC (Puncovní úřad ČR) pod numerem 12538. Firma jest zarejestrowana w GIODO (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod numerem 00074700. Wszelkie stosunki umowne zawarte są zgodnie z przepisem § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz., kodeks cywilny (dalej tylko „kodeks cywilny“). Warunki umowne nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która chce kupić towar od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która występuje przy zamawianiu towaru w ramach własnej działalności gospodarczej albo w ramach swojego samodzielnego wykonywania zawodu.

Definicja pojęć

Umowa konsumencka – umowa kupna, o dzieło, ewentualnie inne umowy,jeżeli stronami umowy są po jednej stronie konsument i po stronie drugiej dostawca, ewentualnie sprzedający.

Dostawca/sprzedający – jest osobą, która przy zawarciu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej handlowej albo innej czynności gospodarczej. Przedsiębiorca jest ten, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dodaje klientom towar albo świadczy usługi.

Kupujący/konsument – jest osobą, która przy zawarciu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej handlowej albo innej czynności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna albo prawna, która kupuje towar albo korzysta z usług za innym celem niż w zakresie przedsiębiorczości z niniejszym towarem albo usługą.

Kupujący/nie konsument – jest osobą, która przy zawarciu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej handlowej albo innej czynności gospodarczej.

Umowa kupna – zamówienie kupującego jest projektem umowy kupna i sama umowa kupna jest zawarta w momencie dostarczenia zobowiązującej zgody kupującemu z jego projektem (zobowiązującym potwierdzeniem zamówienia ze strony sprzedawcy). Od tego momentu między kupującym i spzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki.

Informacje o zawartej umowie i warunkach handlowych

Zawarciem umowy kupna kupujący stwierdza, że się zawiadomił z niniejszymi warunkami handlowymi, reklamacją i że się z nimi zgadza. Na niniejsze warunki handlowe i reklamacje kupującemu wystarczającym sposobem przed własnym zawarciem umowy została zwrócona uwaga i ma możliwość zapoznania się z nimi. Niniejsze warunki handlowe i reklamacje są integralną częścią zawartej umowy.

Umowa jest zawarta w języku czeskim, jeżeli nie zabraniają temu okoliczności ze strony sprzedającego lub kupującego, jest możliwość zawarcia umowy w innym języku, zrozumiałym dla obu stron. Zawarta umowa jest sprzedawcą archiwizowana w celu jej realizacji i nie jest dostępna stronom trzecim. Informacje o poszczególnych etapach technicznych, które prowadzą do zawarcia umowy są widoczne w etapie zamówienia w naszym sklepie internetowym i kupujący ma możliwość, przed własnym złożeniem zamówienia, umowę sprawdzić i ewentualnie zmienić. Niniejsze warunki handlowe, tak samo jak reklamacje, są umieszczone na stronach internetowych naszego sklepu internetowego i jest umożliwiona ich archiwacja i reprodukcja kupującym.

 
Zamówienie

On-line zamówienie towaru złożysz na stronie www.st-christophorus.com

Możliwości złożenia zamówienia:
Wykorzystując on-line formularz na stronach sklepu internetowego w koszyku.

Warunki zamówienia:
Przy zamówieniu jest konieczne wypełnienić oznaczone pola obowiązkowe:

 • imię, nazwisko, ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, e-mail
 • jeżeli kupujący nie jest konsumentem, musi wypełnić też nazwę firmy, REGON i NIP
 • jeżeli adres do wysyłki różni się od adresu fakturowania, musi kupujący wypełnić też dane w sekcji ADRES WYSYŁKI
 • dalej kupujący musi wybrać sposób dostawy towaru i formę płatności
 • kupujący może do zamówienia przyłączyć dodatkowe informacje

Po złożeniu zamówienia i przyjęciu do realizacji kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem o odebraniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu kupujący znajdzie jakieś nieprawidłowości natychmiast prosimy o kontakt ze sprzedającym (zob. kontakty).

Zamówienie i zawarcie umowy

Wszelkie złożone zamówienia, wyżej wymienionym sposobem, są obowiązkowe.
Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszelkich danych i informacji wytyczonych w formularzu.
Prawo własności zamówionego towaru przechodzi na kupującego, pod warunkiem zapłaty towaru, jego odbiorem. Towar jest aż do chwili zapłaty własnością sprzedającego.

Zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Prawa i obowiązki sprzedającego

Sprzedający ma obowiązek wykonać zamówienie, wysłać zamówiony towar i dostarczyć na podany adres kupującego. Przy odbiorze zamówienia od kuriera, otrzyma kupujący z towarem też fakturę, jeżeli nie została wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail, który podał przy rejestracji. Wypełniona karta gwarancji od producenta (jeżeli towar ją zawiera)jest przy towarze.

Sprzedający ma obowiązek wykasować rejestrowanego kupującego z bazy danych w przypadku, że zażąda o to pisemną formą.

Sprzedający ma prawo do odmowy zamówienia, jeżeli kupujący wielokrotnie nie odbierze towar i zapłaci ustaloną cenę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo anulować zamówienie albo jego część w niniejszych przypadkach:

 • towar już nie produkuje się albo nie dostarcza 
 • cena produktu wyraźnie się zmieniła

W przypadku, że taka sytuacja nastąpi, sprzedający zobowiązuje się, że natychmiast (przez e-mail lub telefoniczne) zawiadomi kupującego i uzgodni następne działania (zastąpienie zamówionego tomaru innym, anulacja zamówienia itp.).

Jeżeli klient już zapłacił za towar (przelewem bankowym lub bramkę płatności) i realna cena będzie niższa niż zapłacona, będą pieniądze wysłane z powrotem na konto klienta w najkrótszym możliwym czasie. W przypadku, że realna cena będzie wyższa i klient się zdecydował nie odstąpić od umowy, zostanie klientowi wypłacona różnica między tymi kwotami. Sprzedający zastrzega sobie prawo w przypadku konieczności zastąpić deklarowane prezenty innymi podobnego rodzaju i podobnej wartości. Za prezenty nie można otrzymać rekompensatę finansową i nie jest możliwe ich wymuszać prawnie.

Prawa i obowiązki kupującego

Kupujący jest zobowiązany podać poprawny i kompletny adres pocztowy, na który ma zamówiony towar zostać dostarczony.
Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar i zapłacić kompletną cenę. Z końcową ceną jest kupujący zrozumiały w trakcie wypełniania zamówienia jeszcze przed jego zobowiązującym potwierdzeniem.
Jeżeli wzrośnie cena towaru w porównaniu z pierwotną ceną, ma kupujący, który jest konsumentem, prawo odstąpić od umowy bez jakichkolwiek opłat.
Konsument ma prawo do anulowania złożonego zamówienia albo odstąpienia od umowy kupna do 14 dni od odebrania towaru według obowiązującego § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego RC. Niniejszy przepis nie jest prymarnie przeznaczony do rozwiązywania reklamacji towaru.
Jeżeli się tak zdecyduje, musi oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy dostarczyć sprzedającemu najpóźniej do dnia 14. od odebrania rzeczy. Polecamy zrobić tak formą pisemną, która zwłaszcza zapewnia udowodnienie podjęcia działań prawnych, którymi można anulować umowę.
Konsument jest zobowiązany oddać z powrotem sprzedającemu nieuszkodzony towar, bez oznak korzystania i zużycia, w kompletnym opakowaniu i z wszelkim wyposażeniem. Po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedający kupującemu odda z powrotem odpowiednią kwotę, sposobem ustalonym wcześniej i to najpóźniej do 14 dni od uskutecznienia oświadczenia woli kupującego (od dostarczenia odstąpienia od umowy).
Jeśli określone warunki nie zostaną spełnione, sprzedający może zastosować żądanie kompensacji za zmniejszenie wartości zwróconego towaru. W przypadku nie dotrzymania terminu na odstąpienie od umowy jest takie odstąpienie od umowy nie ważne i konsument nie ma żadnych praw do oddania towaru.

Konsument nie może odstąpić od umowy kupna w niniejszych przypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli z ich świadczeniem zaczęło się ze zgodą kupującego przed upływem terminu 14 dni od przejęcia zobowiązania do świadczeń
 • na dostawę towaru lub usług, których cena jest zależna od zmian rynku finansowego niezależnie od woli 
 • na dostawę towaru dostosowanego do życzenia kupującego, oraz towaru, który podlega szybkiemu zniszczeniu, zużyciu albo starzeniu się

W chwili przyjęcia przesyłki jest kupującemu, który jest konsumentem, zalecano sprawdzić stan przesyłki (ilość paczek, integralność paczki, uszkodzenie opakowania itp.) i odmówić przyjęcię niepełnej lub uszkodnej wysyłki. Niepełną lub uszkodzoną wysyłkę jest konieczne zgłosić telefoniczne bez zbędnej zwłoki sprzedającemu. Dalej zalecamy spisać z dostawcą raport o uszkodzeniu i ten wysłać e-mailem sprzedającemu. Jeżeli konsument dokona zalecanych kroków w chwili przyjęcia uszkodzonej wysyłki, znacząco pomoże do szybszego rozwiązania reklamacji towaru i jego nowego wysłania. W przeciwnym razie, może nastąpić sytuacja, w której sprzedający udowodni kupującemu, że towar został dostarczony w porządku – czyli nieuszkodzony, jednak nie może być jakkolwiek ograniczone prawo konsumenta zastosować swoich praw, które wynikają z odpowiedniej umowy kupna.
Kupujący, który nie jest konsumentem, jest zobowiązany sprawdzić stan wysyłki według wyżej wymienionych kroków. W przypadku przyjęcia wysyłki od dostawcy nie ma niniejszy kupujący żadnych praw na późniejszą reklamację uszkodzonej wysyłki wobec sprzedającego. Przyjęciem wysyłki jest reklamacja odnośnie uszkodzenia i niepełności wysyłki rozwiązywana tylko z dostawcą.
W razie zapłaty bankowym przelewem i odbiorem osobistym można towar odebrać tylko przy okazaniu DO, w przypadku odebrania towaru inną osobą niż ktora jest wymieniona na zamówieniu, jest konieczne napisać imię osoby w dodatkowych informacjach zamówienia.

W przypadku pojawienia się sporu między nami i konsumentem, dotyczący umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, w którym nie dojdzie do wzajemnego porozumienia, może konsument złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporów konsumenckich do organu zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich, którym jest:
Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Warunki dostawy

Towar zamówiony za pośrednictwem sklepu internetowego www.st-christophorus.com jest możliwe dostarczyć poprzez dostawy kurierskie, które są do wyboru danego kraju w trakcie realizacji zamówienia.

Można wykorzystać następujące usługi transportowe:

 • Prywatne firmy transportowe zgodne z ofertą w zamówieniu – cena dostawy na terenie RC jest za darmo. W innych krajach jest cena dostawy zawsze wymieniona przy konkretnej firmie transportowej.
  Czas dostawy wysyłki konkretnej firmy transportowej może się różnić ze względu na dane państwo, do którego ma wysyłka zostać wysłana. Kierowca się skontaktuje dla ustalenia dokładnego czasu dostawy.
Kontrola przesyłki przy odbiorze od firmy transportowej

Mimo że jak najbardziej staramy się zabezpieczyć wszystkie paczki przed uszkodzeniem przy transporcie, może się czasem zdarzyć, że dostarczona paczka będzie uszkodzona.

Z tego powodu zalecamy przy odbiorze sprawdzić stan przesyłki (ilość paczek, całość taśmy z logem firmy, uszkodzenie paczki itp.) i odmówić odbiór niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki.

O odrzuceniu przesyłki koniecznie trzeba poinformować sprzedającego telefonicznie na numer +420 777 844 555.

O ukrytej wadzie przesyłki (towar jest niekompletny lub uszkodzony), którą odkryje po odebraniu, jest klient zobowiązany bezzwłocznie poinformować dostawcę i zażądać spisania protokołu szkody. Dla szybkiego rozpatrzenia sprawy jest konieczne protokół szkody wysłać przez fax lub e-mail sprzedającemu. Kurier ma prawo sprawdzić faktyczny stan uskodzenia lub częściowej utraty przesyłki. Z tego powodu klient nie może jakkolwiek manipulować z przesyłką i jest zobowiązany do zachowania opakowania, w którym została uszkodzona przesyłka dostarczona.

Prosimy, żeby nie zapomnieć o napisaniu symbolu wariabilnego (zmiennego), który jest napisany w podsumowaniu po złożeniu zamówienia i również w e-mailu, który jest wysłany po złożeniu zamówienia!
Symbol wariabilny = numer zamówienia.

W przypadku zapłaty przelewem lub branką płatności zapłacisz za towar przed jego dostarczeniem. Niniejszy sposób zapłaty jest możliwe wykorzystać, kiedy towar się dostarcza na adres klienta przez firmę transportową. Dane transakcji (numer konta, symbol wariabilny i kwota do zapłaty) są w podsumowaniu po złożeniu zamówienia i w e-mailu, który zostanie wysłany po realizacji zamówienia. Towar zostanie przekazany do transportu po otrzymaniu zapłaty na konto sprzedającego. O przekazaniu towaru do transportu zostaniesz poinformowany e-mailem.

Towar jest dostarczony klientowi za pośrednictwem firmy transportowej na adres wymieniony na formularzu zamówienia w okienku „Adres do wysyłki“.

Warunki płatności

Towar zamówiony za pośrednictwem www.st-christophorus.com można zapłacić:

a) przelewem bankowym w przypadku zapłaty w CZK na numer konta: 107-6111990227/0100
b) płatności zagraniczne w innej walucie na numer konta: 107-6111990227/0100 (IBAN CZ4401000001076111990227 ; BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX )
c) zapłata poprzez bramkę płatności GoPay
d) zapłata poprzez PayPal, jeżeli jest do dyspozycji

Prosimy, żeby nie zapomnieć o napisaniu symbolu wariabilnego (zmiennego), który jest napisany w podsumowaniu po złożeniu zamówienia i również w e-mailu, który jest wysłany po złożeniu zamówienia!
Symbol wariabilny = numer zamówienia

W przypadku zapłaty przelewem lub branką płatności zapłacisz za towar przed jego dostarczeniem. Niniejszy sposób zapłaty jest możliwe wykorzystać, kiedy towar się dostarcza na adres klienta przez firmę transportową. Dane transakcji (numer konta, symbol wariabilny i kwota do zapłaty) są w podsumowaniu po złożeniu zamówienia i w e-mailu, który zostanie wysłany po realizacji zamówienia.

Towar zostanie przekazany do transportu po otrzymaniu zapłaty na konto sprzedającego. O przekazaniu towaru do transportu zostaniesz poinformowany e-mailem

Przy odbiorze towaru od kuriera dokładnie sprawdź jego stan, czy nie jest widocznie uszkodzone opakowanie lub przesyłka zawierająca towar delikatny nie wydaje podejrzanych dźwięków. W razie jakiegokolwiek zwątpienia na miejscu spisz z kurierem protokół reklamacji, ułatwi to rozpatrzenie sprawy uszkodzenia przy transporcie.Przesyłki, które mają widocznie uszkodzone opakowanie, nie odbieraj i w jak najkrótszym czasie o tym poinformuj dostawcę telefonicznie lub e-mailem.

Towar jest dostarczony klientowi za pośrednictwem firmy transportowej na adres wymieniony na formularzu zamówienia w okienku „Adres do wysyłki“.

Wysyłanie informacji handlowych i pliki cookies

Kupujący zgadza się z otrzymywaniem informacji dotyczących towaru, usług lub firmą sprzedającego na swój adres poczty elektronicznej i dalej zgadza się z otrzymywaniem informacji handlowych od sprzedającego na swój adres poczty elektronicznej.

Kupujący akceptuje otrzymywanie plików cookies na swój komuter. W przypadku, że można dokonać zakupu na stronie internetowej i obowiązki sprzedającego z umowy kupna zostaną spełnione, bez używania plików cookies, może kupujący zgodę, według poprzedniego zdania, kiedykolwiek odwołać.